Bugün Siber Yıldız 2020 CTF’ in den 3 sorunun write-ups anlatılacaktır. Çözülen soruların dosyaları github hesabıma yüklenmiştir.

https://github.com/arifseyda/Siber-Y-ld-z-2020-CTF

Pentest.pcapng dosyasını indirmemiz istenmektedir.

Wireshark ta Statiscs -> Protocol Hierarcy ile baktığımızda HTTP, FTP SSH protokollerinin olduğu görülmektedir.

Bu yazıda ubuntu linux işletim sistemine ait loglarının görselleştirmesine yardımcı olan OSSEC host tabanlı saldırı tespit sistemi programının kurulumu, konfigrasyonları ve logların neye karşılık geleceği ile alakalı bilgiler verilicektir.

İlk olarak Ossec sistemleri ile ilgili temel bilgiler verilicektir, sonrasında OSSEC ve OSSEC Web UI programlarının bizim sistemize ait kurulumları yapılıcaktır…

This article will provide information about the installation, configuration, development and testing of an intrusion detection system that can detect attacks to a SCADA system.

Firstly, this article will provide information about SCADA system, communication protocols of SCADA system and Intrusion Detection System Architecture. Then, it tell how to install…

Bu yazıda bir SCADA sistemine yapılacak atakları tespit edebilecek bir saldırı tespit sistemine ait kurulum, konfigürasyon, geliştirme ve test aşamalarına ait bilgiler verilecektir.

İlk olarak SCADA sistemleri, SCADA sistemlerinin haberleşme protokolleri ve Saldırı Tespit Sitemi Mimarisi ile ilgili temel bilgiler anlatılacaktır, sonrasında kullanılan topolojideki sanal makinalara ait kurulum ve konfigürasyonlar…

ARİF SEYDA ÖZÇELİK

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store